Pierīgas pašvaldību apvienība, atsaucoties uz jau 2017.gada nogalē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) organizētajām sanāksmēm par jautājumiem saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķināšanu situācijās, kad viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu otram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, pateicas par izrādīto ieinteresētību un līdzšinējo atbalstu šī jautājuma risināšanā gan VARAM pārstāvjiem, gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā 9.panta (2) daļas 8.punktu, kurā noteikta iespēja vienoties ar citu pakalpojumu sniedzēju par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas maksu, kā arī 20.12.2017. VARAM sanāksmē panākto vienošanos, 2018.gada 4.janvārī SIA “Rīgas ūdens” organizēja tikšanos ar Pierīgas pašvaldībām, kuras izmanto SIA “Rīgas ūdens” pakalpojumus. Minētās tikšanās laikā tika panākta vienošanās par priekšlikumu izstrādi pakalpojuma maksas metodikas izstrādei, nodalot SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības infrastruktūras daļu, kuru izmanto  konkrētais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un nosakot tās izmantošanas izmaksas.

Pielikumā pievienojam izstrādātos priekšlikumus pakalpojuma maksas aprēķināšanas metodikai vai tarifa aprēķināšanas metodikai, ja viena sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja savāktie sadzīves kanalizācijas notekūdeņi to attīrīšanai tiek novadīti, izmantojot cita sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūru, kā arī attiecīgi novadīto notekūdeņu attīrīšanas izmaksu aprēķināšanas metodikai.

Izstrādājot jauno metodiku pakalpojumu maksas (vai tarifa) aprēķināšanai, tika identificētas arī nepieciešamās izmaiņas esošajos normatīvajos aktos:

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu būtu nepieciešams papildināt ar jaunu terminu un tā definīciju sekojošā redakcijā:

Centralizēti savākto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārvades un attīrīšanas pakalpojumi – pakalpojumi centralizēti savākto sadzīves kanalizācijas ūdeņu pārvadei, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nodrošina cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, lai pārvadītu tā centralizēti savāktos sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, caur cita sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūru nododot attīrīšanai un, izmantojot cita sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūru, nodrošinātu to attīrīšanu.”

2)    Normatīvos aktus par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un/ vai par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku nepieciešams:

  • papildināt ar jaunu terminu “notekūdeņu pārvade” un
  • izveidot jaunu sadaļu par pakalpojumu maksas noteikšanu notekūdeņu pārvadei un attīrīšanai, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar regulējumu vienotos par pakalpojumu maksu

vai

  • papildināt esošo regulējumu, nosakot notekūdeņu pārvades tarifa aprēķināšanas metodiku.