Par ierosinājumu normatīvo aktu grozījumiem

Biedrība "Pierīgas pašvaldību apvienība" informē, ka pašvaldības aizvien biežāk saskaras ar problēmām, kas saistītas ar koplietošanas ceļu un ielu, kas nav valsts vai pašvaldību īpašumā, uzturēšanu pienācīgā stāvoklī, kā arī inženierkomunikāciju izveidi zem šiem ceļiem un ielām.

Noteiktā laika periodā Latvijā pastāvēja situācija un normatīvie akti pieļāva, ka veidojot jaunas apbūves teritorijas nebija nepieciešams veidot atsevišķas zemes vienības koplietošanas ceļu izbūvei, kā arī nepastāvēja prakse izveidotos ceļus un ielas nodot tālākai apsaimniekošanai un izturēšanai pašvaldībām. Laikā gaitā ir izveidojusies situācija, ka daļa no apbūves teritoriju apsaimniekotājiem vairs nepastāv (maksātnespējas procesi, bankrota procesi, u.c.), bet atsevišķos gadījumos iedzīvotāju nevar nodot pašvaldībām ceļus un ielas, kas saistīts ar dažāda veida apgrūtinājumiem (piemēram, kāda kopīpašnieka nāve un mantojuma procesi, u.c.). Vi9enlaikus esošajā situācijā ir sarežģījumi veikt pazemes inženierkomunikāciju, tai skaitā ūdenssaimniecības tīklu, izbūvi.

Lai risinātu radušos situāciju un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus, kā arī normatīviem aktiem atbilstošu valsts budžeta izmantošanu, biedrība "Pierīgas pašvaldību apvienība" ierosina veikt grozījumus normatīvajos aktos un noteikt tiesības pašvaldībām brīvprātīgi pārņemt savā apsaimniekošanā koplietošanas ceļus un ielas.

Uzskatām, ka mūsu ierosinājumu būtu iespējams iestrādāt Zemes pārvaldības likumā (priekšlikumu skatīt pielikumā) un izmantot līdzīgas normas kā iepriekš izmantotas Meliorācijas likumā, ļaujot pašvaldībām administratīvā procesa ceļā veidot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas un piedalīties to uzturēšanā un būvniecībā.

 

Zemes pārvaldības likuma grozījuma priekšlikums:

 1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

11.1) pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļš — koplietošanas ceļš vai iela, kas neatkarīgi no īpašuma tiesībām nodrošina piekļuvi vairākiem apbūvētiem zemes gabaliem un šī apbūve tiek izmantota pastāvīgam (nesezonālam) apdzīvojumam;

71. (prim) pants. Pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļa izveidošana

(1) Lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļa statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas ceļš.

(2) Pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļa statusa piešķiršanu, informē par to valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts ceļi".

72. (prim) pants. Pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļa izmantošana un uzturēšana

(1) Pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļa būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.

(2) Pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļiem ir jābūt publiski pieejamiem un ir aizliegts ierobežot transporta un gājēju kustību pa tiem.

(3) Pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļus ir atļauts izmantos pazemes inženierkomunikāciju izbūvei.

(4) Kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļa būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu segšanā, nosaka ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.