Par kārtību, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām