Biedrība "Pierīgas pašvaldību apvienība" kā organizācija, kas pārstāv 13 Pierīgas reģiona pašvaldību intereses, 2019.gada 28.februārī valdes sēdē izskatot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu, vērš uzmanību uz protokola projekta sadaļu “Pašvaldību aizņēmumi un citas ilgtermiņa saistības”.
Protokola projektā iekļautais Ministru kabineta piedāvātais variants paredz: “Aizņēmumi pārējo investīciju projektu īstenošanai ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazā kā 10%,”.
Šajā gadījumā vēršam deputātu uzmanību uz situāciju Pierīgas pašvaldībās – pieaugošais demogrāfiskais spiediens liek pašvaldībām steidzami risināt infrastruktūras attīstības jautājumus, tajā skaitā īpaši steidzami – pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību. Sakarā ar to, ka atbalsts no valsts līdzekļiem šo jautājumu risināšanai šajā ES finanšu plānošanas periodā netika paredzēts, šo jautājumu risināšana pilnībā ir atstāta pašvaldību ziņā.
Atbilstoši strauji augošajam izglītojamo skaitam ir paredzēta un arī jau uzsākta atbilstoša izglītības iestāžu paplašināšana, kam plānoti ievērojami pašvaldības budžeta ieguldījumi piesaistot Valsts kases aizņēmumu resursus. Situācijā, kad tiek pieprasīts ikgadējais līdzfinansējums 10% no pašvaldības budžeta, Pierīgas novadu pašvaldību budžetu kapacitāte nav pietiekama situācijas risināšanai.
Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī izglītojamo skaita dinamika – Pierīgas pašvaldību biedru vidū izglītojamo bērnu pieaugums piecu gadu laikā ir pieaudzis 21 – 53 %.
Straujais bērnu skaita pieaugums un tiem nepieciešamais Izglītības likumā noteikto pakalpojumu nodrošinājums, nozīmē arī nepieciešamību attīstīt izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru, atbilstoši reālajai situācijai.
Līdz ar to secināms ,ka Pierīgas pašvaldības, kuras ir galvenās iemaksu veicējas PFIF pašvaldības, to budžetos attīstībai pieejamie līdzekļi tiek būtiski ierobežoti, neskatoties uz strauji pieaugošajām iedzīvotāju prasībām infrastruktūras attīstībai un nebūtu iespējams nodrošināt līdzfinansējumu izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai.
Pierīgas teritoriju attīstības nozīmība ir akcentēta dažāda līmeņa stratēģiskajos dokumentos, atzīmējot šo teritoriju attīstības svarīgumu visā Latvijas kontekstā. Šajā ES finanšu plānošanas periodā šā reģiona attīstības jautājumi netika risināti piešķirot atbalstu teritorijām, kas ar savu finansējumu dotē pārējo Latvijas pašvaldību attīstību, paļaujoties, ka pieaugošais iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu kāpums Pierīgas pašvaldībās būs pietiekošs infrastruktūras attīstības jautājumu risināšanai. Iedzīvotāju skaits šajās teritorijās pēdējos gados ir pieaudzis tik strauji, ka izglītības pakalpojuma nodrošināšanā pieprasījums ir pieaudzis tik strauji, ka pašvaldība šīs savas prioritārās funkcijas nevar nodrošināt esošajā budžeta situācijā.
Tāpēc mēs neuzskatām, ka Ministru kabineta deputāti, izstrādājot 2019. gada budžetu, var neņemt vērā izveidojušos situāciju un izglītības infrastruktūras projektus pielīdzināt pārējiem attīstības projektiem un to aizdevumu izsniegšanas nosacījumiem.
Piedāvājam deputātiem Izglītības infrastruktūras attīstības projektu finansēšanu paredzēt papildinot 2.sadaļu ar 2.4. apakšpunktu:
2.Aizņēmumi, kas tiek realizēti bez pašvaldības budžeta līdzfinansējuma:
2.1. ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana.
2.2. EKII līdzfinansēto projektu īstenošana, kuros aizņēmuma apmērs neattiecināmajām izmaksām nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.
2.3. Valsts nozīmes sporta, aizsardzības infrastruktūras attīstības projektu īstenošana, kuri tiek realizēti ar valsts budžeta līdzfinansējumu.
2.4. Pašvaldību izglītības infrastruktūras attīstības projektu īstenošana.
Aizdevumu piešķiršana kontrolējama katras pašvaldības budžeta griezumā izskatot aizdevuma pieprasījumu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomes ietvaros. ikgadējā Ministru kabineta un Latvijas pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolā iekļaut norādi uz nepieciešamību valstij ar valsts budžeta līdzekļiem piedalīties Pierīgas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūras nepietiekamības risināšanā.